MZ logoЗаповед №РД–01-117, 27.01.2022 г. на директора на РЗИ-Софийска област, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 27.01.2022 г.

ЗАПОВЕД No РД01-117
София,
27.01. 2022 г.


На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, Решение
No 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка при достигане на етап III от Националния план за справяне с пандемията от Sars-Cov-2, решение на областния кризисен щаб, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, достигната 14-дневна заболеваемост над 1900 на 100 000 население на територията на Софийска област, Заповед No РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед No РД-01- 968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 27.01.2022 г. с изключение на т. 6 и т. 7, както следва:
1. Въвежда се
обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V, VI, VIII, IX и XI клас от образователните институции в Софийска област за 27.01.2022 г. и 28.01.2022 г.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности, дейности по интереси, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

4. Преустановява се провеждането на детски лагери и групови туристически пътувания
(екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.
5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
6. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма при спазване на подхода със „Зелен сертификат“ и ограничение на работното време до 22 ч.

7. Ресторантите на местата за настаняване могат да
работят при използване на 50 % от капацитета им и организиране на посменен режим на изхранване на гостите и предоставяне на възможност за изхранване на гостите по стаите, по тяхно желание.
8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице, покриващи носа и устата.

9. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на
територията на Софийска област.
III.
Настоящата заповед влиза в сила от 27.01.2022г., с изключение на т. 6 и т. 7, които влизат в сила от 31.01.2022г.
IV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ
Софийска област.
V. Заповедта да се съобщи на министъра на образованието и науката
, чрез РУО на МОН, на областна дирекция на МВР, на областния управител на Софийска област - за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Софийска област.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на общини.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Софийска област пред Административен съд по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.


Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА

Директор на РЗИ Софийска облас