MZ logoЗаповед №РД–01-129/03.02.2022 г. на директора на РЗИ-Софийска област, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

ЗАПОВЕД No РД01-129
София,
03.02.2022 г.

На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г., предвид отчетен К-индекс 7.37 към дата 26.01.2022г., съответстващ на Етап 3 за Софийска област, Етап 3 за Регион 1, съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение №9 от 13.01.2022г. на Министерския съвет, Решение от 02.02.2022 г. на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 в Софийска област и след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор на Република България с писмо №16-22-38/03.02.2022 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., както следва:
1. Преустановяват се груповите посещенията в центрове - езикови и образователни, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни такива, школи за танцово и музикално изкуство, клубове и други предоставящи организирани групови услуги за деца и ученици.
2. Преустановява се провеждането на детски лагери и групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.
3. Преустановява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито, като музикални и други фестивали, събори, панаири, празници, фолклорни инициатива, фермерски пазари и базари и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.
4.Въвеждат се ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейностите със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, въвеждане на работно време до 22:00 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.
5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, отчетно-изборни събрания и др., без прилагане на подхода „зелен сертификат“.
6. Допуска се провеждане на културни, сценични и други мероприятия, циркови представления, прожекции на филми при използване на до 50% от капацитет/работна площ/брой лица, заемане само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „Зелен сертификат“.
7. Провеждане на спортни състезания с професионален характер на закрито и на открито се допуска при използване на до 50% от капацитета за публика (брой лица), заемане
само на седящи места през едно, осигурена физическа дистанция от най-малко 1.5метра между посетителите, носене на защитна маска на лице и при спазване на подхода „Зелен сертификат“.
8. Преустановят се посещенията в пенсионерски клубове на територията на Софийска област.
9. Търговските центрове, магазини и общинските пазари да работят при условие, че е организирана и се спазва еднопосочност на движението на xopaта и е създадена организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 8 кв.м. и задължително носене на маска.
10. Преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на Софийска област, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция, ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по прекъсване на бременност, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Софийска област.
III. Областен управител на Софийска област организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на Софийска област, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта.
IV. Контрол за спазване на противоепидемични мерки въведени с настоящата заповед на територията на Софийска област се осъществява от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.
V. Заповедта влиза в сила от 07.02.2022г.
VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Софийска област; Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния административен съд по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта

Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
Директор на РЗИ Софийска облас