Община Пирдоп на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 по КККР на гр. Пирдоп за обект „Нов кабел НН за захранване на обект „Търговски комплекс от магазини и складове към тях“ в поземлен имот с идентификатор 56407.138.5 по КККР на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област. Проектът е изложен за разглеждане в стая No 2 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Пирдоп.

Съобщението е публикувано в Държавен вестник, бр. 14 / 18.02.2022 г. (свали файл)