С оглед необходимостта от предоставяне на подкрепа на сектор „Пчеларство“ за създаване ни устойчива среда за пчелните семейства и във връзка с проведена работна среща на 06.06.2019 год. между Изпълнителната агенция по горите, Регионална дирекция по горите, Горските семеконтролни станции и Държавните предприятия, са взети решения за производство на посадъчен материал и залесяване на площи в близост до населените места на медоносни дървесни видове, както и провеждане на разяснителни кампании сред пчеларските организации по места.

Във връзка с гореизложеното и при желание на граждани и пчелари от община Пирдоп, ТП ДГС „Пирдоп” ще предостави безвъзмездно фиданки след направена заявка.

Уведомяваме Ви, че от приложения списък с медоносни дървесни видове, ТП ДГС „Пирдоп” разполага с определени количества от следните видове: бял бор, черен бор, офика, явор, дъбови (зимен дъб, цер), акация.

Лица за контакт:
инж. Наддежда Недкова - зам.-директор, тел:. О89ЗО76781
Яна Петкова - лесничей, тел:. 0885275З0б

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на медоносните видове в Българската флора.