СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал.1и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
от местната общност на:
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2022 г.

Публичното обсъждане се организира:
На 23.03.2022 г. (сряда) от 17:00 ч. в  Лекторията на НЧ „Напредък 1869“, гр. Пирдоп.
На 23.03.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“, с. Душанци.
Проектът на бюджет на Община Пирдоп за 2022 г. е публикуван на официалната интернет страница на Община Пирдоп – https://www.pirdop.bg/bg/byudzhet/1240-2022.html

 АНГЕЛ ГЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП