Обществените обсъждания от местната общност на проекта за бюджет на Община Пирдоп за 2022 г. в гр. Пирдоп и с. Душанци се проведоха на 23 март 2022 г.

Присъстваха кметовете на община Пирдоп и кметство Душанци Ангел Геров и Златка Кънева, зам.-кметът Мария Шентова, Марияна Стоянова - ВрИД секретар на общината и главният счетоводител Нина Николова. Присъстваха още председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев, общински съветници, жители на гр. Пирдоп и с. Душанци.

Основните параметри от проекта на бюджета бяха представени от гл. счетоводител на общината Нина Николова. Общата му рамка е в размер на 13 470 367 лв., в това число държавни дейности 6 454 765 лв. и местни дейности в размер на 7 015 602 лв.

В проектобюджета е заложен разчет за капиталови разходи в размер на 3 498 186 лв. В това число влиза целева субсидия за капиталови разходи на стойност 264 600 лв., собствени средства 308 286 лв. и заем от Фонд ФЛАГ в размер на 2 925 300 лв. Рамката за ремонтите за 2022 г. е в размер на 324 153 лв. План-сметката на СЗ УОСОбГ е в размер на 510 000 лв. приходи и разходи 420 000 лв.

Докладван бе разчетът на средствата от Европейския съюз от Национален фонд и за трансгранично сътрудничество, за реализиране на проекти през 2022 г.

Кметът Ангел Геров направи разяснения по проекта за бюджет на общината за 2022 г. и отговори на зададените въпроси.

По време на обсъжданията не постъпиха предложения.