УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"Строителство на шест броя магазини за промишлени, бързооборотни стоки, със съответните складови площи в поземлен имот с идентификатор 56407.138.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед №РД-18-52/21.06.2016 г."  (свали файл)