ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп
с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп“

в Община Пирдоп е налична информация по Приложение №2 към Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Материалите са на разположение на заинтересованите лица и общественост
в Общинска администрация – Пирдоп, ет. 2, стая №5,
от 09.00 ч. до 12.00 ч. – от 13.00 до 16 ч.
от 25.03.2022 г. до 08.04.2022 г. включително.