Във връзка с писмо с Изх.№24-00-22#4/02.03.2022г. на Областен управител на Софийска област, след проведено заседание на Постоянно действаща Епизоотична комисия – Софийска област, призоваваме всички граждани, отглеждащи свине за лични нужди, да регистрират своите обекти - лични стопанства по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в най-кратък срок.

Заявления за регистрация на животновъден обект - лично стопанство се подават до Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), чрез кмета на община Пирдоп или кметския наместник на с. Душанци.