УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

"Изграждане на 10 броя магазини за промишлени, бързооборотни стоки, със съответните складови площи и заведение за бързо хранене" в поземлени имоти с идентификатори: 56407.138.1, 56407.138.2 и 56407.138.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед №РД-18-52/21.06.2016 г. (свали файл)