Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: Инвестиционното намерение е върху обща площ от 12802 кв.м и обхваща площта на поземлен имот с идентификатор 56407.138.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пирдоп (свали файл)