ДО
Г-Н АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП
ПЛ. „ТОДОР ВЛАЙКОВ“ 2
ГР. ПИРДОП 2070

Писмо №4048/26.04.2022 г.
Относно: Постъпило в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) — София писмо С ВХ. 7453/07.04.2022 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРОВ,

Във връзка с постъпило в РИОСВ — София, писмо с вх. N2 7453/07.04,2022 г., Ви информирам, че:
След направен анализ и оценка на резултатите от извършените измервания (за периода 25.03.2022г. - 29.03.2022 г.), не са регистрирани превишения на праговите стойности на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ), а именно — Озон (03); Азотен оксид (NOx); Азотен диоксид (N02); Серен диоксид (S02) и Въглероден диокис (СО2).

На 25.03.2022 г. при извънредна проверка, е констатирано наличието на неорганизирани прахови емисии от хвостохранилището за фаялитов отпадък на „Аурубис Быгария” АД. На дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение и са дадени задължителни за изпълнение предписания.

На 05.04.2022 г. е извършена извънредна проверка по последващ контрол, при която е установено, че дадените предписания са изпълнени в срок.

С уважение,

Инж. Ирена Петкова (п)
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София