О Б Я В Л Е Н И Е
№ 0800-32/11.07.2022 г.

На основание чл.25, ал.1 от Закон за общинската собственост, ОБЩИНА ПИРДОП уведомява заинтересованите собственици - наследници на Стефан Г. Стефанов, че предстои отчуждаване на поземлен имот с проектен  идентификатор 56407.500.9184 с площ от 19 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 56407.500.1003 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пирдоп с начин за трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m).

Стойността на обезщетението на засегнатия имот, подлежащ на отчуждаване е в размер на 1342, 16 ( хиляда триста четиридесет и два лв. и 16 ст.) лева.

Съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със заповед №АБ-302/08.08.1984 г. на ОНС-София, изменен със заповед № 52/04.02.2022 г. на Кмета на Община Пирдоп, имотът е предназначен за трайно задоволяване на обществени нужди - благоустрояване на обект публична общинска собственост - улица „Княз Александър Батенберг“ гр. Пирдоп.

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп