ОБЩИНА ПИРДОП
на основание чл. 108, ал. 3, т.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:
Проект на Външен авариен план (ВАП) на „Аурубис България“ АД,
като част от План за защита при бедствия на Община Пирдоп

Приложенията към Проект на Външен авариен план (ВАП) на „Аурубис България“ АД, като част от План за защита при бедствия на Община Пирдоп са достъпни  в сградата на общината на пл. „Тодор Влайков“ №2, ет.2, стая №5, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Лице за контакти: Е. Смиленова – Старши експерт „ЕУРИ“, тел. 07181 52 42, вътрешен – 29.