MZ logoРД-01-329/19.07.2022г. на директора на РЗИ-Софийска област, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022 г.

 
 
 
ЗАПОВЕД РД-01-329/19.07.2022 г.
 
На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор,
 
НАРЕЖДАМ:
 
I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022 г., както следва:
 
1. Задължително носене на защитна маска за лице, покриваща носа и устата в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, филиалите на ЦСМП Софийска област, Регионална здравна инспекция – Софийска област, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии.
 
2. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора.
 
3. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения, за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 
4. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
 
5. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция на ръце и повърхности;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други).
 
6. При възможност и по преценка на работодателите да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
 
II. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Софийска област.
 
III. Заповедта да се съобщи на Областен управител на Софийска област, на Директора на ОД на МВР и на кметовете на общините, за организация и и контрол на въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки на територията на Софийска област.
 
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния Административен съд по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.
 
 
Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
Директор на РЗИ - Софийска област