ОБЯВА

Общинската служба по земеделие - гр. Пирдоп, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ в землищата на община Пирдоп.

Регистрите се намират в ОСЗ – Пирдоп, гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободиел“ №39.

Промени в предварителните регистри, могат да се правят в срок до 15 август 2022 г.

           

Общинска служба по земеделие – град Пирдоп