Решение СО-87-ПР/2022 г. на Директора на РИОСВ-София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 56404.3.73, м. „Сулюманица”, землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп".