ОБЯВА

Общинската служба по земеделие - гр. Пирдоп, уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община Пирдоп.

Промени в проектите на регистрите и картите могат да се правят в срок до 30 август 2022 г.  

Общинска служба по земеделие - град Пирдоп