logo trНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ОБЯВЯВА:

Процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) на експерти по ПМС No185 във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година за следните длъжности:

I. Главен / старши / младши експерт в Мобилен общински офис (МОО) към дирекция МОО на НССЗ 4 броя, както следва:

- Главен / старши / младши експерт в МОО на НССЗ със седалище в гр. Пирдоп, обл. София-обл. общо 2 бр.;
- Главен / старши / младши експерт в МОО на НССЗ със седалище в гр. Долна баня, обл. София-обл. общо 2 бр.

Обявление за конкурс (свали файл)