На 17.11.2022 г. на официалния сайт на Община Пирдоп е публикуван проект на Наредба за изменение идопълнение на Наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп, с вносител  Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп.

Предоставена е възможност на заинтересованите лица да отправят писмени становища и предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за обществения ред на територията на община Пирдоп.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП (п)
В. Кафеджиев