СЪОБЩЕНИЕ

От 20.12.2022 г. в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ) официално стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Процедурата е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г.

Крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради (допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.), в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

За подаване на инвестиционно предложение на сграда/блок-секция/група от блок-секции е необходимо сключване на споразумение между община Пирдоп и съответното Сдружение на собственици, където общината е водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структура за наблюдение и докладване (СНД).

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата необходимите документи за подписване на споразумение за партньорство са следните:

 1. Заявление за участие;
 2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
 5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация;
 6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

С оглед необходимото време за проверки и други подготвителни дейности за подаване на инвестиционно предложение Община Пирдоп  ще отказва  приема на заявления за участие след 10.05.2023 г.

Разходите по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация, разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт, ще бъдат възстановявани на база одобрена от СНД „Методология на опростена процедура за определяне и използване на еднократни суми за допустими разходи за извършване на технически и енергийни обследвания на жилищни сгради“ след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт. Определената от СНД стойност за възстановяване на разходите е 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда по разгънатата застроена площ (РЗП) на сградата съгласно дефиницията за РЗП в Допълнителните разпоредби на ЗУТ. За възстановяване на посочените разходи не се изисква представяне на разходооправдателни документи, а разходите се възстановяват след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт.

След приемане на заявлението за участие в процедурата от Сдружението на собствениците, общината следва на направи оценка и проверка на изискуемите документи. След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщено КСС – община Пирдоп предлага на Сдружението да сключат партньорско споразумение. С подписване на споразумението и двамата партньори подписват Декларацията за съответствие с изискванията на процедурата (Приложение № 1 от Насоките за кандидатстване)

Собственици на етажна собственост, които ще регистрират Сдружение на собственици, могат да се запознаят с реда на регистрация от Закона за управление на етажна собственост, както и от сайта на община Пирдоп, в секция съобщения. Информацията е качена на 08.12.2022 г.

Приложения:

 1. Насоки за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост
 2. Приложение 1 Декларация за съответствие с изискванията на процедурата
 3. Приложение 2 Партньорско споразумение
 4. Приложение 3 Декларация за държавни и минимални помощи (попълва се от собственици на самостоятелни обекти, в които се осъществява търговска дейност)
 5. Приложение 4 Заявление за участие
 6. Приложение 11

Обяснение на приложенията:

В Насоките за кандидатстване по процедурата съществува Приложение 11, което съдържа дванадесет документа номерирани по следния начин:

Приложение № 1 Покана за свикване на ОС учредяване на СС;

Приложение № 2 Протокол от залепване на поканата учредяване на СС;

Приложение № 3 Протокол от ОС за учредяване на СС;

Приложение № 4 Споразумение за създаване на СС;

Приложение № 5 Справка за ССО

Приложение № 6 Покана за свикване на ОС на СС;

Приложение № 7 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение № 8 Протокол от ОС на СС

Приложение № 9 Декларация - не член на СС

Приложение № 10 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение № 11 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС);

Приложение № 12 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 • За желаещите да участват в процедурата, които нямат все още регистрирано Сдружение на собственици, трябва да изпълнят всички документи от общото Приложение 11 от Насоките за кандидатстване.
 • За вече регистрирани Сдружения за собственици, трябва да изпълнят документите от Приложение № 6 (включително) до Приложение № 12 от общото Приложение 11 от Насоките за кандидатстване.              

За повече информация и въпроси: пл. Тодор Влайков № 2, ет. 1, стая № 1, тел. 07181 5242, вътр. 31, лице за контакт Арина Тодорова. Всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.