aurubisОт „Аурубис България“ АД уведомяват, че поради изключително силния вятър вчера, е установено силно накланяне на комин 50 метра към първа (северна) сушилна пещ (при кота 25 метра).
 
В тази връзка, за да се избегнат възможни инциденти със служителите на Дружеството (и пречиствателните съоръжения), към 19:55 часа (вчера, 28-ми март 2023 г.) горната/наклонената част на комина е била демонтирана (аварийно) и в момента се намира в зоната между двете сушилни пещи (съответно, първа/северна и втора/южна).

Ръкавните филтри и на двете сушилни пещи (СП) не са засегнати и работят в нормален режим.

Респективно, към настоящият момент, долната (25-метрова) част на комина е в проектното си положение, като изпусканите през нея отпадъчни газове са в съответствие с всички останали приложими условия на актуалното комплексно разрешително за дейността на Дружеството, с изключение на условието относно височината на изпускане.

Емисиите и първа/северна СП продължават да са не повече от 35 000 Nm3/h с концентрация на прах под 3 mg/Nm3, като ще останат такива и за в бъдеще.

От компанията ще продължават да ни информират своевременно за хода на ремонтните дейности.

До окончателното възстановяване на комина, изпусканите през него прахови емисии ще се измерват не по-малко от един път седмично (от акредитирана за целта изпитвателна/аналитична лаборатория).