Община Пирдоп, на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (План за регулация) за разширяване на гробищен парк на град Пирдоп намиращ се в имот с идентификатор №56407.14.41с обединяване на имоти с идентификатори № 56407.14.41 (общинска собственост) и №56407.14.44 (собственост на Наследниците на Гана Балабанова) в поземлен имот с нов идентификатор №56407.14.204 и обособяване на нов урегулиран поземлен имот I-204, за гробищен парк по Кадастрална карта и кадастрален регистър на град Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Проектът е изложен за разглеждане в стая №2 в сградата на общинската администрация.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Пирдоп.

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп