Община Пирдоп, на основание чл.128, ал. 3 от  ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (План за регулация и застрояване) за изменение на дворищната регулация между урегулиран поземлен имот І-За жилищно строителство (ПИ 56407.500.3475 по КККР) и урегулиран поземлен имот ІІ-505 (ПИ 56407.500.505 по КККР) и определен начин на застрояване в урегулирани поземлени имоти І - За жилищно строителство и ІІ-505 в кв.31 на град Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Проектът е изложен за разглеждане в стая №2 в сградата на общинската администрация.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Пирдоп.

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп