СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.84, ал.4 и ал.6  от Закона за публичните финанси , във връзка с чл.29,ал.1и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
от местната общност на:

ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2023 Г.

Публичното обсъждане се организира:

На 15.08.2023 година /вторник/ от 17:00 часа в  Лекторията на читалище Напредък 1869 -Пирдоп.
На 15.08.2023 година /вторник/ от 09:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“- с.Душанци.
Проектът на бюджет на Община Пирдоп за 2023 г. е публикуван  на  официалната интернет страница на Община Пирдоп – Община Пирдоп - 2023 г. - Проекто-бюджет (pirdop.bg)

АНГЕЛ ГЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП