logo trНАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
гр. София 1331, ул. „Банско шосе” 7, Тел: (+3592) 810 09 88

ОБЯВЯВА:

Процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. ”Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 ”Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството” по ГРСР 2014 -2020 година за следните длъжности:

Главен [старши/ младши експерт в МОО на НССЗ сы седалище в гр. Пирдоп, област София

Описание на длъжностите:

Предоставя съвети и консултации в областта на земеделието и прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. за разясняване на условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените проектни предложения по ПРСР 2014 - 2020 г.;

  • Извършва посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства и по други мерки от ГРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. предоставянето по време на посещенията и на консултациите по т. 5.1 ;
  • Участва в провеждане на изнесени приемни в населени места, попадащи в обхвата на съответния МОО;
  • Участва в организирането и провеждането на информационни събития в различни населени места, свързани с дейността на съответния МОС) към НССЗ и попадащи в неговия обхват;

Минимални и специфични изисквания за длъжностите:

  • Образование — висше;
  • Минимална образователна степен — бакалавър;
  • Професионална квалификация в една от следните професионалните области аграрни науки, ветеринарна медицина, икономика, хранително-вкусова промишленост, опазване на околната среда;
  • Компютърни умения - отлични умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, електронна поща и офис техниката;
  • Владеенето на английски език или друг чужд език ще се счита за предимство; 
  • Свидетелство за управление на МПС е задължително.