OIC Sofia

На  19 септември 2023 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще бъде на изнесена приемна в община Пирдоп (гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

  • Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;
  • Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;
  • Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд