Програма „Развитие на човешките ресурси

Община Пирдоп уведомява, че в изпълнение на Поддейност 3 Разработване на програми за превенция на най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране в изпълнение на договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., ще се проведе фокус група със заинтересовани лица/в т.ч. общинска администрация, представители на АСП, ДСП, представители на здравни заведения от територията на общината и/или лични лекари с практика на съответната, доставчици на социални услуги и др. заинтересовани лица.

ЦЕЛ: Представяне на следните програми: Програма за превенция на ранни бракове и раждания; Програма семейно планиране; Програма "Здраво бебе", свързана с хранене и отзивчиви грижи за малкото дете.

По програмите ще се предоставят услуги за ранно детско развитие и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация.

Целта на дейността е подкрепа и обезпечаване на предоставянето на услугите, планирани в изпълнение на СЦ2 и СЦ 3 чрез разработването на програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране и др.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 29.01.2024 от 11.00 часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр Пирдоп, Ритуална зала, пл. Тодор Влайков № 1

Партньор по проект BG05SFPR002-2.003-0100-C01 - Сдружение Гражданско общество

 

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“  

ES 500