На 25.01.2024 г. от 17.00 ч в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имот – държавна собственост в полза на Община Пирдоп по чл.54 от Закона за държавната собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ТУСЕЗГ
ГЕОРГИ ПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ИОСИП
МАРИЯ БРЪМБЕВА