СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проект

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет- Пирдоп уведомява  всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок, считано от 24.01.2024 г. могат да депозират предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пирдоп, с адрес гр. Пирдоп, пл. „Т. Влайков”  №2, всеки работен дан от 8.00 часа до 17.00 часа или на e-mail:  obs@pirdop.egov.bg.

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА с мотивите към проекта за решение.

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.