ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пирдоп, на основание чл.128, ал. З от ЗЛ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (План за регулация) за изменение на регулационния план на урегулиран поземлен имот XVII - „за жилищно строителство и магазини“ ( ПИ 56407.500.3252 по КККР) за обособяване на нов урегулиран поземлен имот XXXI за поземлен имот с нов идентификатор 56407.500.9210 по КККР с предназначение „За търговска дейност и обществено обслужване“ в кв.174 на град Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Проектът е изложен за разглеждане в стая №2 в сградата на общинската администрация.

На основание чл.128, ал.5 ЗЛ в 14-дневен срок от получаване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Пирдоп.

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на община Пирдоп