Решение №СО-17-ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Пидоп, Копривщица и Антон за перода 2023 - 2027 г.