ОБЯВЛЕНИЕ


Община Пирдоп, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че със заповед № 98 от 15.02.2024 г. на Кмета на община Пирдоп е одобрен Подробен устройствен план (План за регулация ) за изменение на регулационния план на урегулиран поземлен имот XVII- „За жилищно строителство и магазини“ (ПИ 56407.500.3252 по КККР) за обособяване на нов урегулиран поземлен имот XXXI за поземлен имот с нов идентификатор 56407.500.9210 по КККР с предназначение „За търговска дейност и обществено обслужване” в кв.174 на град Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и чрез Община Пирдоп пред Административен съд - Софийска област.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на община Пирдоп