от 21 март 2024г. четвъртък
до 03 април 2024г., 17.00 ч. сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ към община Пирдоп на адрес гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков 2, от 8.00 ч. до 17.00 ч., за връчване на АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107, АЛ.3 ОТ ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32,  ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:

1. Н-М СОЛАР ЕООД
Адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. „Шипченски проход“ № 63
Акт 86-1 / 18.11.2022 г.

2. СИДИ-ЛЕС ООД
Адрес: гр. Пирдоп , ул. „Сергей Румянцев“ №3
Акт 1-3-1/ 06.07.2022 г.

3. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
Адрес: гр. Пирдоп , ул. „Стефан Стамболов“ № 46
Акт 99-1/18.10.2023 г.

4. ДИМИТЪР ВЕНКОВ СПИРИДОНОВ
Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Бачо Киро“ № 7
Акт 96-1/ 18.04.2023 г.

5. АЛЕКСИ ВЕНКОВ СПИРИДОНОВ
Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Бачо Киро“ №7
Акт 95-1/ 18.04.2023 г.

6. АНА КАСТАДИНОВА НЕЙЧЕВА
Адрес: гр. София , ж.к. „Красна поляна “3 №31, вх. В, ап.88, ет.3
Акт 30-1 / 08.07.2022 г.

7. РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ
Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Вежен“ № 5
Акт 11-1 / 01.07.2022 г.