Решение СО-63-ПР/2024 г. на Директора на РИОСВ-София, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с инвестиционно предложение "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, София.