Общински съвет - Пирдоп обявява процедура по набиране на съдебни заседатели към Районен съд - Пирдоп за мандат 2019-2023 г.

І. Изисквания към кандидатите:
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
е на възраст от 21 до 65 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ІІ. Необходими документи:
Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. Заявление с описание за кой съд кандидатстват;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Копие от диплома за завършено образование, нотариално заверена;
4. Свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
6. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
7. Мотивационно писмо;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
10. Удостоверение издадено от съответната общинска администрация на Община Пирдоп, за наличие на обстоятелството по чл.67, ал.1, т.2 от ЗСВ (настоящ адрес на кандидата).

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите подават документите лично в срок до 30.01.2020 г. (вкл.) до Общински съвет - Пирдоп в деловодството на Община Пирдоп, с адрес: гр. Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2.

За информация - тел.: 07181/ 51-12