sirena testНа 01.04.2020 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестът включва излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

В тренировката ще участва и локална система за оповестяване на „Аурубис България“ АД.

Системата се тества два пъти годишно - в първия работен ден на месец април и на месец октомври, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Източник: МВР - Дирекция "Комуникационни и информационни системи"