MZ logoЗаповед №РД-01-218/15.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно изменение на предходни заповеди