Nap Logo

30 април 2020 г. е крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за облагане доходите на физическите лица получени през 2019г. Този срок е валиден и за подаване на декларации от самоосигуряващи се лица.

В същия срок се заплаща и дължимият за довнасяне данък по годишна данъчна декларация.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължи срока до 30 юни 2020г. за подаване на ГДД за облагане доходите на физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. едноличните търговци и лицата упражняващи дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.

Тези лица заплащат дължимият данък за довнасяне по ГДД в срок до 30 юни 2020г. Удължен е и срока за ползване на 5 % отстъпка от дължимия данък за довнасяне от тези лица до 31 май 2020г.

Срокът за подаване на ГДД от физическите лица, които не са еднолични търговци, включително и от самоосигуряващите се лица остава непроменен – 30 април 2020г.

От тази година самоосигуряващите се лица, включително и земеделските стопани подават ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ само по електронен път – с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.

Физическите лица, които не са самоосигуряващи се лица могат да подават ГДД и на хартиен носител или чрез пощенски оператор.

НАП съветва клиентите си да отложат посещенията си в офисите на агенцията до преустановяване на извънредното положение, като използват електронните услуги на НАП достъпни с ПИК и КЕП.

Издаването на ПИК се извършва във всеки офис на НАП с подаване на заявление по образец.

Повече информация може да получите от информационния център на НАП – тел. 0700 18 700 от 8.30 до 18.00 часа в делнични дни на цена според тарифите на съответния оператор.

Източник: ЦУ на НАП