Общински съвет - Пирдоп, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Пирдоп за мандат 2020-2023 година.

Всички кандидати са представили изискуемите се документи по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт.

  • Филка Ц. Филипова;
  • Цонка П. Стоянова;
  • Захаринка С. Бодурова;
  • Радка Л. Вельова;
  • Карамфила Д. Кръстева.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 08.05.2020 г. от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Пирдоп, в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Пирдоп становища за кандидатите, включващи и въпроси, които могат да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.     

Иван Джонгов (п)
Председател на Временната комисия
за определяне на съдебни заседатели
към Районен съд - Пирдоп