MZ logoУведомяваме Ви, че към Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването са приложени:

- Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете - Заповед №РД-09-554/29.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта, с която се актуализират указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения при провеждането на спортни занимания;

- Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование;

- Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация;

- Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.