Във връзка с инвестиционно предложение за

„Газификация на промишлена
площадка на „Аурубис България“ АД“,

в Община Пирдоп е постъпила информация по Приложение №2 към Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Материалите са на разположение на заинтересованите
лица и общественост в Общинска администрация – Пирдоп,

ет. 2, стая №5,
от 09.00 ч. до 12.00 ч. - от 13.00 ч. до 16.00 ч.,

от 30.07.2020 г. до 12.08.2020 г. включително.