Nap Logo

С промените в Закона за местните данъци и такси, които са в сила от 1 август 2020 г. се създаде възможност Общинският съвет да може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г., задължените лица – предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.

Освобождаването от заплащане на част от таксата за битови отпадъци не е задължително, а се ползва само при решение на общинския съвет на съответната община.

Източник: ТД на НАП София - офис София