Nap Logo

Крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети на предприятията за 2019 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанско цел е 30 септември 2020 г.

През настоящата година, поради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията беше удължен с три месеца.


  

Източник: ЦУ на НАП