СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за промяна на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на ползването.

Предвижда се промяна в параметрите на разрешително № 0012/25.04.2018г., за ползване на повърхностен воден обект – река Тополница.
Необходими водни обеми: W = 8 000 000 m³/год.

Лимит на използваната вода

До 8 000 000 куб.м./годишно

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоползването

Водно тяло – BG3MA800R175
Воден обект – река Тополница при язовир „Жеков вир“

Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията
ЕКАТТЕ

Местност „Калето“ в землището на община Златица, област Софийска
31044

Място за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица

Община Пирдоп
гр. Пирдоп
пл.”Тодор Влайков”№2

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп