СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с инвестиционно предложение за

 „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия
за покриване на собствено потребление на Аурубис България“ АД, Софийска област,

в Община Пирдоп е постъпила информация по Приложение №2 към Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Материалите са на разположение на заинтересованите лица и общественост
в Общинска администрация – Пирдоп, ет. 2, стая №5,
от 09.00 ч. до 12.00 ч. – от 13.00 до 16 ч.
от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително.