Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Пирдоп (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

ПИРО служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитите на общината и осигурява координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Разработва се за срок от 7 години за цялата територия на общината, като могат да се разгледат и възможностите за коопериране със съседни общини.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Със заповед на кмета се провежда обществено обсъждане на проекта за ПИРО и по предложение на кмета на общината Общинският съвет го приема и одобрява в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

Структурата и съдържанието на плана следва да обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

За изработването и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със Заповед №561/03.11.2020 г. на кмета на община Пирдоп.

Процесът на изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. ще бъде отразен на интернет страницата на Община Пирдоп в секция „Администрация“, нормативни документи.

Ще бъде осигурен непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО, с цел осигуряване на публичност и прозрачност. 

За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране, е изключително важно участието на гражданите в разработването на стратегическия документ. Това ще  гарантира неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Очакваме съдействие от всички заинтересовани лица, в т.ч.:

- жители на община Пирдоп
- представители на местната власт
- представители на местния бизнес
- представители на неправителствени организации
- представители на образователната сфера – училища, детски градини и др.
- представители на културните дейности – читалища
- представители на всякакви организации, клубове, отбори и др.
- представители на съседни общини

Всеки може да се включи със своята идея, предложение, коментар, мнение, препоръка или експертиза. Това може да стане чрез попълване на анкетна карта на следния линк: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrZJSMiQNSNEweKj0UkUyQy7YupCZFnBb61LrWSY5wY_HNyg/viewform

Вашите предложения може да изпратите също на електронните пощи на Общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на хартиен носител по пощата или подадени в деловодството.

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 20.11.2020 г.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

КОНТАКТИ

гр. Пирдоп 2070, пл. „Т. Влайков“ № 2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: 07181-52-42 / вътр.31
Дирекция „Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и ИСДУР“ – 0885 89 92 64