От 04.01.2021 г. Община Пирдоп стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в Социалната услуга „Асистентска подкрепа” - за целеви групи, както следва:

1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

2. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Социалната услуга или техен законен представител, могат да подават Заявление - декларация по образец всеки работен ден от 8.00 часа до 17:00 часа в „Центъра за услуги и информация на граждани“ в Общинска администрация Пирдоп, адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков “ № 2, ет. 1.

По подадените заявления ще бъдат направени проверки и индивидуални оценки на потребностите от персонални грижи и ще бъдат одобрени лицата за участие в програмата.

За повече информация на телефон: 07181/5242