Във връзка с изменение в Закона за личната помощ (изм. и доп. ДВ. бр.103 от 04.12.2020г., в сила от 01.01.2021 г.), Община Пирдоп Ви уведомява, че съгл.чл.8, ал.1 от същия закон ПОЛЗВАТЕЛ НА ЛИЧНА ПОМОЩ може да бъде:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

За повече информация на телефон: 07181/5242

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ