Уважаеми съграждани,

Приканваме всички собственици на домашни кучета, които до момента не са извършили регистрация на своя домашен любимец, да се явят в общината да декларират и заплатят такса за притежаването му в срок до 31.03.2021 г.  Регистрацията се извършва чрез подаване на декларация от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 10.00 лева/годишно, съгласно чл. 39, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.

Припомняме, че от заплащане на „Такса за притежаване на куче“ са освободени собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Освободените от такса кучета не са освободени от задължителна административна регистрация!

Напомняме на всички собственици на домашни любимци, че Община Пирдоп засилва контрола по спазване на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:

чл.172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:
т.1 Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
т.2 Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

чл.173. Собствениците на кучета са длъжни:
т.1 При извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го предоставят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

Чл.177./1/Забранява се:
т.3 Извеждане на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;
т.4 Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРДОП